Stare de urgenţă decretată în România, din cauza coronavirusului

alexandra.caras/ March 16, 2020/ Articole, Articolul saptamanii, Coronavirus

Preşedintele Românie, Klaus Iohannis, a instituit stare de urgenţă pentru o perioadă de 30 de zile, având în vedere răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Astfel, în funcţie de evoluția situației epidemiologice internaționale, va fi restrânsă, proporțional, exercitarea drepturilor privind libera circulație, dreptul la viață intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la învățătură, libertatea întrunirilor, dreptul de proprietate privată, dreptul la grevă şi libertatea economică.

Ordonanţe militare emise de ministrul de interne. În perioada în care este instituită starea de urgenţă, ministrul de interne sau înlocuitorul acestuia, cu acordul prim-ministrului, va emite ordonanțe militare pentru luarea măsurilor care se impun a fi luate privind izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea, măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice. În acelaşi mod se va proceda în cazul închiderii graduale a punctelor de trecere a frontierei de stat, precum şi în ceea ce priveşte limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective.

Circulaţia poate fi interzisă. Tot prin aceste ordonanţe militare se poate interzice, gradual, circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială sau aerienă pe diferite rute și a metroului. Dacă situaţia o va impune se vor închidere, temporar, restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice. În această perioadă se va asigura paza și protecției stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național. Totodată, se vor identifica și rechiziționa stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19.

Prima urgenţă, cei ce-şi pot pierde viaţa în 24 de ore. Decretul mai prevede şi posibilitatea limitării activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente. În acest sens, pot exista urgențe de ordin I, care cuprind pacienți internați prin Unități de primiri urgențe/Compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore, urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați) şi, în al treilea rând, pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19. Asupra acestor măsuri va dispune, prin ordin, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorului acestuia.

Criterii pentru măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală. Decretul prezidenţial prevede că toate aceste măsuri urmează a fi luate ca urmare a evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu acordul prim-ministrului. Acest Comitet va avea în vedere intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19 şi frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică, numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemului sanitar. Evaluările amintite vor ţine cont de capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale și de utilități publice pentru populație, capacitatea autorităților publice de a menține și asigura măsuri de ordine și siguranță publică şi de capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină. Bineînţeles, Comitetul va urmări şi măsurile instituite de alte state cu impact asupra populației sau situației economice a României şi apariția altor situații de urgență.

Internele, sprijinite de Armată. Ca urmare a instituirii stării de urgenţă,  Poliția Locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, serviciile de evidență a persoanelor se subordonează operațional unităților teritoriale de poliție, iar serviciile voluntare de pompieri se subordonează operațional unităților teritoriale pentru situații de urgență. În acelaşi timp, serviciile publice de ambulanță se subordonează operațional inspectoratelor pentru situații de urgență. Prin decret se hotărăşte că Ministerul Apărării Naționale va sprijini, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației. De asemenea, toate instituțiile din cadrul Sistemului național de securitate națională suplimentează, la nevoie, efectivele și tehnica pentru intervenție, prevăzute în planuri, în funcție de evoluția situației. Având în vedere starea de urgenţă, aceste instituţii din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională pot angaja fără concurs, la nevoie, pe durată de 6 luni, personal din sursă externă sau rezervişti. În afară de aplicaţiile militare desfăşurate în poligoane de instrucţie, restul exerciţiilor instituţiilor amintite sunt suspendate.

Rechiziţii şi preţuri plafonate, în caz de nevoie. Decretul prezidenţial afirmă posibilitatea ca autoritățile să rechiziționeze unități de producție materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei, dar şi că Guvernul poate adopta măsuri de susținere a companiilor din domeniile afectate de COVID-19. Măsurile care trebuie luate trebuie să urmărească asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică. Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

Certificate de situaţie de urgenţă emise de Ministerul Economiei pentru companii. Conform decretului, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera, la cerere, companiilor a căror activitate este afectată de situaţia privind COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative. Mai mult, se precizează că beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii. Pentru combaterea epidemiei, autoritățile publice centrale precum și companiile în care statul este acționar majoritar, pot achiziționa în mod direct materialele și echipamentele necesare. Decretul mai precizează că se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

Servicii medicale pentru COVID-19, pentru toate persoanele aflate în România. Aplicabilitatea actelor normative privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate – preventive și curative, valabile până la data de 31 martie 2020, a fost prelungită de decret  pe perioada stării de urgență. Decretul prezidenţial stabileşte că serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Se autorizează prescripțiile de tratamente „off – label” în cazul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, după ce aceste tratamente sunt avizate de către comisia de politică a medicamentului din cadrul unității sanitare respective. Aceste măsuri se referă şi la prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici. Se mai specifică faptul că serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor. Potrivit decretului, decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar.

Angajare fără concurs de medici, asistenţi, farmacişti. Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi suspendați din funcțiile de conducere conducătorii unităților sanitare, direcțiilor de sănătate publică, caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță, precum și autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să exercite temporar aceste funcții să fie funcționari publici. De asemenea, se specifică faptul că structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare. Influențele financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul medical și nemedical din unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ teritoriale se suportă din bugetul FNUASS – Titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice.

Greva, interzisă în sectoarele strategice. Pe perioada stării de urgență decretul prezidenţial interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

Telemuncă şi munca de la domiciliu pentru instituţiile şi companiile de stat. Acolo unde este posibil, decretul prezidenţial stabileşte ca instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ- teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat, să introducă, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

Controalele Inspecţiei Muncii, suspendate. Decretul prezidenţial prevede ca Inspectoratele Teritoriale de Muncă să suspende efectuarea controalelor la angajatori, pe durata stării de urgență. Sunt excepție de la suspendare controalele dispuse de către Ministrul  Muncii și Protecției Sociale, şi cele dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență şi controalele necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.

Prelungirea valabilităţii certificatelor din domeniul protecţiei sociale. Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică, potrivit decretului. Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. În acelaşi timp, certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Şedință de judecată prin videoconferință în cauze de urgenţă deosebită. Pe durata stării de urgență, decretul prezidenţial hotărăşte că activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de conducere ale curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de competența instanțelor care funcționează în circumscripția lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanțelor menționate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență. Când este posibil, decretul menţionează că instanțele vor dispune măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

Amânarea judecăţii când partea e izolată, în carantină sau spitalizată din cauza coronavirusului. Pentru judecarea acestor procese în cazuri de urgenţă deosebită, instanțele pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi. Amânarea judecării respectivelor procese poate fi solicitată şi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

Suspendarea proceselor civile obişnuite. Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2532 pct. 9 teza a II – a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile, stabileşte decretul prezidenţial. Corform acestui act normativ, judecarea proceselor civile, altele decât cele de urgenţă deosebită, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop. Termenele de exercitare a căilor de atac în aceste cauze, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. Dacă au fost declarate căi de atac în aceste cauze până la momentul emiterii decretului prezidenţial, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență. După încetarea stării de urgență, judecarea acestor procese se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Procesele penale considerate urgente se judecă. De asemenea, şi procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, excepția fiind cele urgente. Urgenţa poate fi apreciată de judecător sau instanța de judecată şi mai apare în următoarele cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor. În 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură. Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului decret, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit decretului.

Urmărire penală desfăşurată doar în anumite cazuri. Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară, conform decretului, numai cu privire la cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori. De asemenea, şi actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată sunt îm atenţia procurorilor şi judecătorilor de drepturi şi libertăţi. Mai mult, aceştia vor viza şi cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național şi alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală. Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate. Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescripția răspunderii penale se suspendă.

Executare silită doar unde se respectă strict regulile sanitare speciale. Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită, specifică decretul. Totodată, se mai stabileşte că se suspendă de drept organizarea licitațiilor publice în cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate în procesele penale.

Înregistrările la Registrul Comerţului, prin mijloace electronice. Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică.
Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice în registrul comerțului, din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează prin mijloace electronice.

Share this Post