Art. 133: Dispoziţii tranzitorii

alexandra.caras/ May 9, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL XV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 133: Dispoziţii tranzitorii

(1) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului.
(2) [textul din Art. 133, alin. (2) din titlul IV, capitolul XV a fost abrogat la 01-ian-2016 de Art. I, punctul 16. din Ordonanta urgenta 50/2015]
(3) Prevederile prezentului titlu se vor aplica pentru veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(4) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. k) se aplică pentru activele neamortizabile achiziţionate începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(5) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. e) se aplică numai pentru mijloacele fixe achiziţionate începând cu 1 ianuarie 2012.
(6) Prevederile art. 118 alin. (3)-(5) se aplică pentru pierderile înregistrate începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(7)
[textul din Art. 133, alin. (7) din titlul IV, capitolul XV a fost abrogat la 01-ian-2018 de Art. II, alin. (2) din Legea 61/2017]
(8) Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016.
(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului.
(10) Prevederile prezentului titlu se aplică pentru veniturile realizate şi cheltuielile efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(11) În cazul veniturilor din dobânzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplică începând cu veniturile înregistrate în contul curent/de depozit/răscumpărate/plătite, începând cu această dată.
(12) În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum şi în cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.
(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din România şi din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 31 iulie 2018 inclusiv;
b) organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaraţiei prevăzute la art. 122, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului. La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.
(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) prin excepţie de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice este de până la data de 31 iulie 2018 inclusiv;
b) calculul impozitului pe venitul estimat prevăzut la art. 1201 se efectuează de contribuabili în cadrul aceluiaşi termen.
(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:
a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câştigul net anual şi/sau impozitul pe venitul anual, de plată;
*) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la art. 133 alin. (15) lit. a) din Codul fiscal pentru acordarea bonificaţiei se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaraţia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat şi/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.
c) bonificaţia prevăzută la lit. a) de care beneficiază persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care exista obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 se acordă de către organul fiscal.
(151) Procedura de acordare a bonificaţiei prevăzută la alin. (15) se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(16) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (15) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificaţii.
(17) Prevederile art. 121 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(18) Contribuabilii au obligaţia de determinare a venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil/pierderii nete anuale, de efectuare a calculului şi de plată a impozitului anual datorat, pentru veniturile realizate din România şi din străinătate, pe fiecare sursă de venit, potrivit prevederilor în vigoare în anul fiscal 2018.
(19) La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.

Share this Post